نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP)

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) از ۰۲ الی ۰۴ فروردین ۱۴۰۰ در شهر مادرید کشور اسپانیا برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) در طول سه روز به مهمترین رویداد مرتبط با صنایع غذایی و مرکز اصلی معرفی نوآوری های کسب شده در این زمینه تبدیل خواهد شد. این نمایشگاه بستر نوآوری های جدید برای فعالان حرفه ای در حوزه هتل داری و کیترینگ است

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP)

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) از ۰۲ الی ۰۴ فروردین ۱۴۰۰ در شهر مادرید کشور اسپانیا برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) در طول سه روز به مهمترین رویداد مرتبط با صنایع غذایی و مرکز اصلی معرفی نوآوری های کسب شده در این زمینه تبدیل خواهد شد. این نمایشگاه بستر نوآوری های جدید برای فعالان حرفه ای در حوزه هتل داری و کیترینگ است

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP)

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) از ۰۲ الی ۰۴ فروردین ۱۴۰۰ در شهر مادرید کشور اسپانیا برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) در طول سه روز به مهمترین رویداد مرتبط با صنایع غذایی و مرکز اصلی معرفی نوآوری های کسب شده در این زمینه تبدیل خواهد شد. این نمایشگاه بستر نوآوری های جدید برای فعالان حرفه ای در حوزه هتل داری و کیترینگ است

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP)

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) از ۰۲ الی ۰۴ فروردین ۱۴۰۰ در شهر مادرید کشور اسپانیا برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) در طول سه روز به مهمترین رویداد مرتبط با صنایع غذایی و مرکز اصلی معرفی نوآوری های کسب شده در این زمینه تبدیل خواهد شد. این نمایشگاه بستر نوآوری های جدید برای فعالان حرفه ای در حوزه هتل داری و کیترینگ است

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP)

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) از ۰۲ الی ۰۴ فروردین ۱۴۰۰ در شهر مادرید کشور اسپانیا برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) در طول سه روز به مهمترین رویداد مرتبط با صنایع غذایی و مرکز اصلی معرفی نوآوری های کسب شده در این زمینه تبدیل خواهد شد. این نمایشگاه بستر نوآوری های جدید برای فعالان حرفه ای در حوزه هتل داری و کیترینگ است

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP)

نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) از ۰۲ الی ۰۴ فروردین ۱۴۰۰ در شهر مادرید کشور اسپانیا برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی و هتلداری مادرید (HIP) در طول سه روز به مهمترین رویداد مرتبط با صنایع غذایی و مرکز اصلی معرفی نوآوری های کسب شده در این زمینه تبدیل خواهد شد. این نمایشگاه بستر نوآوری های جدید برای فعالان حرفه ای در حوزه هتل داری و کیترینگ است